H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 25 april 1939

's-Gravenhage, 25/4'39.

 

MrL/Z.

 

Aan den WelEd.Zeer Gel. Heer

Dr. M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

's-GRAVENHAGE

 

Weledelzeergeleerde Heer,

De redactie van de Vrije Bladen verzoekt ons, U te willen berichten, dat zij bereid is Uw manuscript ‘DE NIEUWE ELITE’ in de Vrije Bladen op te nemen en wel op de volgende voorwaarden:

 

1.Het auteursrecht van vorengenoemd manuscript wordt door U aan ons, als uitgeefster van De Vrije Bladen, afgestaan.
2.Bij verschijning van Uw manuscript in De Vrije Bladen zult U als honorarium voor ieder honderd exemplaren, die worden gedrukt, f 7.50 ontvangen, met dien verstande, dat U minstens f 25.- krijgt, benevens acht gratis exemplaren van het desbetreffende nummer.
3.Bij herdruk zult U voor ieder 100 exemplaren, die worden gedrukt, f 7.50 ontvangen, benevens zes gratis exemplaren.
4.Het onder 1 genoemde auteursrecht keert tot U terug, indien 18 maanden na verschijning van Uw manuscript in De Vrije Bladen of 18 maanden na verschijning van den laatsten herdruk geen nadere overeenkomst is gesloten.

 

Wij verzoeken U beleefd ons op ingesloten formulier te willen berichten, dat U met bovenstaande voorwaarden accoord gaat.

Hoogachtend,

H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.

Leopold

 

Bijlage.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie