van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 19 maart 1931

19 Maart 1931

De Weledelzeergel. Heer

Dr. Menno ter Braak

Beukelsdyk 143b

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

In antwoord op Uw brief van 12 dezer meld ik U, dat ik natuurlyk gaarne de zaak bespoedigen wil, nu U bepaalde redenen hebt, die dit wenselik maken.

Niet zeer aangenaam trof my Uw mededeling, dat U tegelykertyd het manuscript ook aan een andere uitgever hebt aangeboden. Het is, dunkt my, een terecht geldende usance, om, wanneer men eenmaal werk aan een uitgever aanbiedt, diens voorstellen af te wachten en op grond daarvan te trachten met hem tot overeenstemming te komen. Ik zie althans de verhouding tussen auteur en uitgever nog door andere factoren bepaald dan uitsluitend door de vraag, wie het meeste biedt.

Het leek my eerliker U myn mening maar ronduit te zeggen: daarom even goede vrienden!

Wat nu Uw manuscript betreft: Ik heb het met de grootste belangstelling gelezen en ben in beginsel gaarne bereid het uit te geven. 't Is heel knap, interessant en boeiend werk, al betwyfel ik wel of het voor enigszins grotere lezerskring voldoende voorzichtig zal zyn. De lezers zullen grotendeels in de kringen der intellectuelen gezocht moeten worden. dat is natuurlik geen bezwaar, maar wel een overweging, die voor het bepalen der mogelikheden van belang is.

Wanneer wy de oplaag op 1500 ex. als grondslag voor een calculatie stellen en de prys op F. 2.90 voor het ing.ex., meen ik daarmee de grenzen van die mogelikheden te hebben aangegeven.

Als honorarium zou ik U op die grondslag kunnen aanbieden: F.300.- by verschynen als een niet terugvorderbaar voorschot op een royalty van 15% van de particuliere prys van elk verkocht ex.

Dit komt neer op ca. F.650.--, als 1500 ex. zyn verkocht.

Mochten wy op grond van de aanbieding of b.v. van de reactie van het publiek op de publicatie in ‘De Stem’, de oplaag kunnen verhogen, dan zou dit natuurlik nog meer worden.

Voor eventuele herdrukken zou een zelfde regeling kunnen gelden.

Ter vergelyking, by de bepaling van de oplaag diene, dat van ‘Carnaval der Burgers’ op 1 Maart in totaal 630 ex. verkocht waren incl. present. en recentie-exemplaren. Ter vergelyking by de bepaling van de prys, dat ‘Hinne Rode’ en ‘Kleine Inez’ b.v. ook F.2.90 kosten.

Als formaat en letter had ik my ‘Hinne Rode’ gedacht, waarin het ongeveer 270 blz. omvang zal hebben.

Gaarne zie ik Uw nader bericht hieromtrent tegemoet.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

N.V. van Loghum Slaterus'

Uitgevers-Maatschappij

J.L. van Tricht

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie