Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.

Rotterdam, 17 oktober 1932

Rotterdam, 17 Oct. 1932

Den Weled. Heer J.L. VAN TRICHT

Te ARNHEM

Zeer geachte Heer van Tricht

Aangezien de uitnoodiging van het Comité-Emil Ludwig uit Arnhem aan mij was verzonden, neem ik de vrijheid mij tot U te wenden met de volgende vraag:

De redactie van de Nieuwe Rott. Courant heeft mij opgedragen een onderhoud aan te vragen met den Heer Emil Ludwig, welk onderhoud zoo mogelijk van eenigszins andere geaardheid zou moeten zijn dan een gewoon vluchtig journalistiek gesprek. Ik zou het in verband met deze opdracht zeer op prijs stellen, den heer Ludwig Vrijdag (na 4 uur schikt mij ieder uur) in den Haag te ontmoeten, liefst niet al te zeer in a hurry. Zoudt U zoo vriendelijk willen zijn, mij even per expresse mede te deelen, of U mij dienomtrent eenige nadere gegevens kunt verschaffen? Ik ben U daarvoor bij voorbaat dankbaar.

m.v.gr., hoogachtend,

Menno ter Braak

P.S. Mocht de Heer Ludwig b.v. Donderdag al in het land zijn, dan ben ik (na 4 uur) ook dan tot zijn dispositie. De bedoeling is, dat het onderhoud onder mijn eigen naam verschijnt.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie