Briefwisseling Menno ter Braak - J.A. van der Made

J.A. van der Made
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 17 december 1933

17/ XII /'33

 

J.A. van der Made

van Hoytemastraat 59

Den Haag.

 

Den Weledel Zeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Rotterdam.

Weledel Zeergeleerde Heer,

Hierby heb ik de eer U te doen toekomen kort verhaal, dat ik van Groot Nederland terug ontving aangezien men eroptegen had meer dan een verhaal van myn hand in portefeuille te hebben en het laatst geaccepteerde nog niet was geplaatst.

Ik doe U myn werk toekomen - hoewel ik nog geen relaties had met uw blad - om de volgende reden. Deze schets is door het ontwerp voor Elsevier ongeschikt en zoowel de Gids als de Nieuwe Gids zyn my te langzaam om de Stem maar buiten beschouwing te laten.

Ik ben namelyk niet zoo gelukkig anderszins dan met schryven in myn onderhoud te voorzien, daar myn studie - ik studeerde vier jaar Chineesch te Leiden - plotseling is afgebroken door een oogziekte, die het my voorgoed onmogelyk maakte deze studie voort te zetten. Daar ik met deze wetenschap hier niet veel uitrichten kan en haar voorloopig wegens myn oogen helemaal zelfs niet gebruiken kan - hang ik totaal van myn schryvery af - wat dan ook op voortdurende moeilykheden uitdraait.

Ik heb dan ook een verzoek aan U, dat U my, naar ik hoop, niet kwalyk zult willen nemen, gezien de door nood gebroken wetten. Dit verzoek is, dat U, zoo snel U dit zonder moeite mogelyk is, dit verhaal even leest en my - indien U het mocht accepteeren - nog deze week het honorarium doet toekomen.

Ik weet, dat ik hiermee van iemand, die het druk heeft veel vraag - evenwel - zie boven over nood enz.

Inderdaad staat het my tegen myn persoonlyke omstandigheden aan U te openbaren, maar, aangezien het hier niet alleen om my gaat, maar ook om myn vrouw, hoop ik dat ik juist doe met daaroverheen te stappen.

Ik mag U misschien vragen, my, indien U op een en ander niet in kunt gaan, even een bericht te zenden.

Ik heb de eer U alvast te danken voor de eventueele moeite en te zyn,

hoogachtend,

uw dw.

J.A. van der Made

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie