Maurice Roelants
aan
Menno ter Braak

Woluwe, 18 december 1933

Woluwe, 18 December 1933.

Gribaumontlaan 40

 

Beste Menno,

Aangeteekend zend ik u de copy voor het Vlaamsche deel in Forum voor Januari. Door Jan van Nijlen en Greshoff werd het gedicht van Van Nijlen teruggevraagd. Van Nijlen schreef mij een brief waaruit ik licht:

‘Daar ik met 1 Januari mederedacteur word van Groot-Nederland, zou het wenschelijk zijn dat bedoeld gedicht in dit tijdschrift verscheen. Ik heb geen ander gedicht voorhanden. Je moet vooral niet denken dat ik principieele bezwaren heb tegen de publicatie van dit gedicht in Forum, maar ik zou gaarne mijn medewerking in Groot-Nederland ware het slechts met dit gedicht beginnen.’ Hij verzoekt mij meteen, dat aan u mee te deelen, er den nadruk op leggende dat hij in de redactie-verandering van Forum volstrekt geen aanleiding ziet om van zijn medewerking af te zien.

Terloops deel ik u mede, dat Willem Elsschot de laatste hand legt aan een nieuw boek. Hij heeft het aan Forum aangeboden en wij hebben reeds op een redactievergadering te Antwerpen de afspraak gemaakt om met de publicatie te beginnen omstreeks Maart.

Ik weet niet of het in het vervolg wenschelijk is, dat alle copy van Vlaanderen eerst over Den Haag loopt, misschien kunnen wij daar naderhand nog eens over praten. Ik voeg hierbij ook een blaadje met instructies, die gij wel aan de drukkerij zult willen overmaken. Op de redactievergadering te Antwerpen, werd de opmerking gemaakt, dat indien met de bladzijden, waarop Vlaanderen en Nederland de scheiding aangeeft tusschen de twee deelen, 2 of 4 pagina's moeten verloren gaan, op de 80 waarover wij beschikken, het wellicht overweging verdient een andere regeling te voorzien: b.v. de titel Nederland en Vlaanderen in het groot boven aan de eerste pagina van elk deel.

Met hartelijke groeten,

Maurice

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie