Het Rotterdamsch Lyceum
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 29 mei 1929

R'dam 29 Mei 1929

Geachte Heer ter Braak,

Het is mij aangenaam U te kunnen berichten, dat het Curatorium onzer school zich accoord heeft verklaard met mijn voorstel om U te benoemen. -

Uwe acte van benoeming zal ik U binnen enkele dagen doen toekomen. -

Hoogachtend

Uw dw. Schrijver

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie