A.A.M. Stols
aan
Menno ter Braak

Veldleger, 21 mei 1939

Veldleger, 21-5-1939

 

Den WelEdelZeergeleerden Heer

Dr. Menno Ter Braak

Kraaienlaan 36

's-Gravenhage

 

Beste ter Braak,

Vandaag ontving ik hier den brief van jou, Jan Greshoff en Jany betreffende de uitgave van de Verzamelde Poëzie van Slauerhoff welke moet verschijnen bij Nijgh & Van Ditmar.

Ik kan mij met het voorstel van den heer Zijlstra in den brief aan Jan, gedateerd 13 April wel vereenigen.

Wil, nu je toch tusschenpersoon bent geworden (als je tenminste nog relaties met een firma hebt waarin de naam Nijgh voorkomt) dezen heer Zijlstra mededeelen, dat ik dus met de financieele regeling accoord ga, doch dat ik:

1. van het door mij uit dien hoofde te toucheeren bedrag niets aan de erven Slauerhoff behoef af te staan;

2. geheel vrij blijf de thans bij mij zijnde uitgaven der losse bundels verder te exploiteeren en te herdrukken in den vorm en tegen den prijs dien ik daarvoor wensch vast te stellen.

 

Jan Greshoff schreef me: ‘De hoofdzaak, dat jij het recht houdt je bundels te exploiteeren en te herdrukken zooals het je goeddunkt is nadrukkelijk vastgelegd.’

Op den basis van dit gentleman's agreement kan de firma Nijgh en Van Ditmar haar gang gaan; ik wensch dit agreement evenwel zoo spoedig mogelijk in een contract omgezet te zien, en ik zie dus gaarne spoedig het concept van deze firma tegemoet; zooals je misschien bekend is, weigerde de firma N.&v.D. nog steeds met mij persoonlijk in relatie te treden. Zonder dit contract behoeft deze firma evenwel niet op mij te rekenen. Ik heb in den loop der jaren al te veel narigheid meegemaakt om allures à la Hitler te apprecieeren.

Begrijp me dus goed: uit vriendschap voor jou, Jan en Jany ben ik tot alles bereid; van de firma N.&v.D. wensch ik alles op schrift.

Mijn adres is: Hotel Kloosterman, Mill, N.Br. Geen militaire functie op mijn adres vermelden. Deze mobilisatie bezorgt me veel last en achterstand...

Met hartelijke groeten, ook voor Mevrouw ter Braak,

je

A. Stols

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie