H.J. Stuvel
aan
Menno ter Braak

Rijswijk, 10 mei 1936

15 Waldeck Pyrmontlaan -

Rijswijk (Z-H). 10 Mei '36

Hooggeachte Heer ter Braak,

In antwoord op Uw schrijven doe ik U hierbij de gevraagde copie toekomen en wel in den vorm van een artikel, omdat de kwestie mij niet geheel en al van belang ontbloot lijkt en het bovendien, behalve een onzer meest representatieve figuren ook een medewerker aan Uw blad betreft.

Momenteel heb ik een nagenoeg voltooid essay over Van Schendel liggen. Indien U het eventueel in het ‘Vaderland’ wilt publiceeren, zal ik het U binnenkort gaarne ter lezing toezenden; de omvang zal ongeveer 3 feuilletons beslaan.

Ik stel er veel prijs op, direct bij het verschijnen van het hierbij gevoegde artikel, van het desbetreffende nummer enkele exemplaren te ontvangen.

met de meeste hoogachting:

Uw dw

H.J. Stuvel

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie