Briefwisseling Menno ter Braak - M.H. Székely-Lulofs

M.H. Székely-Lulofs
aan
Menno ter Braak

Budapest, 18 februari 1932

Budapest 18 Febr. 1932

Aan de redactie van

FORUM

Maandschrift voor

letteren en kunst.

Zeer Geachte Dr. Ter Braak,

Ingesloten doe ik U toekomen een kleine schets, waarvan ik hoop, dat die een plaats in Uw blad Forum zal mogen krygen. Zooals U by lezing merken zult, is het een schets over Indië, over Deli. Ik woonde daar ruim twaalf jaren en ken de typen en omstandigheden door en door. Het vele en verscheidene, dat dit tropenleven biedt, zyn ruwheid, rauwheid en dikwyls degeneratie, waaronder toch zoo'n groote, groote tragedie van menschelyk lyden en ontberen is verborgen, heeft altyd zeer myn belangstelling gehad en ik heb dikwyls getracht dit zoo goed mogelyk weer te geven.

Uit de vele schetsen en novellen, die ik over het leven op de cultuurondernemingen van Deli schreef, koos ik deze kleine novelle voor Uw blad. Ik weet niet, of zy goed genoeg is, maar daar in aankondiging van Forum wordt gezegd, dat als maatstaf voor het aannemen van literair werk o.a. ‘oprechtheid’ zal gelden, zoo heb ik het aangedurfd U dit schetsje ter beoordeeling te zenden. Mocht het niet voor plaatsing in aanmerking komen, dan moet ik U zeer verzoeken het my te willen retourneeren. Tot myn spijt kan ik geen postzegels in mijn brief bysluiten, daar ik in het buitenland woon. Ik heb my echter op Forum geabonneerd en daar ik zoodoende dan toch een rekening heb bij Uw uitgevers, verzoek ik U beleefd by eventueele terugzending de portokosten aan Nijgh & Van Ditmar te willen opgeven, dat ik dat dan op die wyze verrekenen kan. Echter hoop ik, dat ik dit niet noodig zal blyken en dat ik medewerkster moge worden aan dit nieuwe maandschrift, dat zeker de belangstelling van zeer velen zal trekken.

U dankend voor Uwe te nemen moeiten,

Teeken ik,

Hoogachtend,

M.H. Székely-Lulofs

M.H. Székely-Lulofs

Népszinház Utca 27.IV.27

Budapest

Hongaryë

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie