Vereenigd Rotterdamsch Hofstad-Tooneel
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 10 juni 1935

10 Juni 1935.

Den WelEd.ZeerGel.Heer Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

den Haag.

Zeer Geachte Heer ter Braak,

In antwoord op uw schrijven van 6 dezer deel ik u even mede, dat ik de redenen, welke U beletten Uw tooneelstuk ter opvoering aan mijn gezelschap af te staan, volkomen begrijpelijk acht. Mijn ervaringen op dit punt zijn inderdaad, dat er in de verhouding criticus/toneelschrijver - tooneeldirecteur dikwerf iets gewrongens komt.

Met beleefde groeten en

de meeste hoogachting,

Cor van der Lugt Melsert

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie