Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak

Hilversum, 23 augustus 1927

Hilversum 23 Aug '27

Waarde Heer Ter Braak

Er is in zooverre een fout, dat u volgens mijn opgave f 14 moet hebben. Binnendijk schijnt u de vorige keer f 1.50 per pag. berekend te hebben (daar er ‘slechts’ f 35 te verdelen viel, ten koste van mijn secretariaats-honorarium, dat hij edelmoedig vergat en dat ik in dit geval ook maar niet meer gereclameerd heb). Dat het verdeelen van f 35 over een nummer van 32 pag. clownswerk wordt, is inderdaad een onhoudbare toestand, die toch beter, uit politieke overwegingen, dit jaar nog niet veranderd moet worden: Querido zal misschien wel betalen wat het honorarium-lijstje vermeldt, dat dan het volgend jaar om de kosten het geheele Vrije Bladengeval staken. Ik weet waarlijk niet hoe ‘contenter Dieu Querido et M. ter Braak’! Misschien wil Binnendijk dit honorarium-zaakje voortaan opknappen; ik laat hem dit gaarne over. Ik ben misschien bereid den heer Querido te berichten, dat u mijn becijfering voor uw bijdrage te laag vindt en hem voor te stellen u alsnog f 7 uit te keeren. Maar hoe moet ik doen als anderen, met evenveel recht het zelfde reclameeren? En als ik zelf niet bij tijd en wijle mijn schrijvershonorarium er bij liet inschieten? Waarde heer ter Braak, ik maak torens van optel- en aftrek-sommen! -

Gaarne wacht ik uw film-artikeltje.

Beste groeten

t. à v.

C. van Wessem

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie