Menno ter Braak
aan
E. du Perron

Den Haag, 10 oktober 1935

Den Haag, 10 Oct. '35

Beste Eddy

Je drie zendingen zijn in beste vorm aangekomen. Brief over de Commune werd Maandag geplaatst, brief over de fotografie staat al gezet.

Zooals je gezien hebt, is er op het laatste nippertje nog meer Blocnote geplaatst dan ik voor mogelijk had gehouden; de zetter heeft daaraan het recht ontleend om er sterretjes onder te laten staan, en ‘slot volgt’ te proclameeren. Ik hoop daar intusschen het recht aan te ontleenen de rest van je Blocnote in Nov. te plaatsen. Hoe ik met alle nog gezette en aangenomen copie moet uitkomen, is mij nu nog een compleet raadsel. Ik zou overigens graag met je meegrinniken over de heele comedie, en die zware lange brief werd heusch niet met pleizier zoo degelijk opgesteld. Ik wil alleen een stuk in handen hebben, dat ik ieder oogenblik kan mobiliseeren, als het noodig is. Tot dusverre heb ik alle verklaringen in kranten afgewimpeld, omdat ik vind, dat wij zelf in Forum de uiteenzetting moeten geven. Maar eergisteren verscheen er in het Hbl. een stuk van Toussaint van Boelaere, waarin de heele quaestie in jezuïetische verdraaiing werd gepresenteerd. Ik heb nu Maurice gesommeerd mij te berichten, of hij dat stuk kletsmajoor heeft geïnspireerd, ja of neen. Het praatje van Toussaint is n.l. geheel volgens de ideeën van de Vl. redacteuren. ‘In het bijzonder de heer ter Braak’ had aan ‘den schrijver Varangot’ waarborgen gegeven, dat zijn stuk er in zou komen. Gelogen. Daarna ‘was het conflict bijgelegd, omdat de Ned. redacteuren overtuigd schenen’. Gelogen. Vervolgens ‘staken zij de koppen weer bij elkaar’. Gelogen. Enfin, het geheele verhaal is pus uit stinkende wonden. Het wordt dus hoog tijd, dat onze officieele uiteenzetting verschijnt; ik denk al in November. De Maasbode klopt de Vlamen uitvoerig op den schouder, omdat zij eindelijk ingezien hebben, ‘dat vuur en water nooit kunnen samengaan’. Ik dementeer dit alles in Het Vad., onder verwijzing naar de komende afrekening. Het is onzindelijk gedoe, maar ik moet het even au serieux blijven nemen. - Van Jan nog geen nieuws. Ik hoop maar, dat hij Vestdijk binnen kan loodsen, want er blijft anders letterlijk niets over. Zelfs Den Gulden Winckel is door den uitgever aan... De Bijenkorf versjacherd; Kramers is met Oct. afgedankt, het wordt nu een blad van ‘frissche, korte aankondigingen’, je weet wel. Als dit publiek wordt, zal ik er in de krant ook nog een noot over kraken! Ik heb nu de tijding pas onderhands van Kramers.

Zend dus geen nieuwe stukken meer voor Forum. Het blaast n.l. met verstopping zijn laatsten adem uit, hoe is voor de begrafenisondernemer zelfs nog niet duidelijk. -

De stemming is hier zeer duidelijk pro-Abessinië. Maar er zijn natuurlijk ook weer de bekende ‘realistische’ geluiden te hooren van de menschen, die niet kinderachtig-menschelijk willen zijn en de smeerlapperij goedpraten met ‘het blanke ras’ en de ‘noodzakelijke uitbreiding’ etc. - Het nieuwe boek van Huizinga, In de Schaduwen van Morgen, is ook uit.

Later meer. Hart. gr. van ons beiden voor jullie beiden

je

Menno

N.B. Schilt heeft een zin over Hitler geschrapt in het stuk over de fotografie. De krant zou daar voor vervolgd kunnen worden wegens de clausules van het ‘vreemde staatshoofd’, schijnt het. Het is dus alleen ‘om de letter van de wet’.

Zoo juist je kaart. Ik wacht op Bep's telefoontje. Komiek: over mama bij Peter heb ik Vestdijk precies hetzelfde gezegd! Het is een geconstrueerde overgang naar de weer absoluut verantwoorde ‘Duitsche’ stukken.

Vind je Beckmann niet goed?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie