Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

21 oktober 1935

21 Oct. '35

 

Beste Jan

Vergeef mij in de eerste plaats mijn zwijgzaamheid, die nog minder vriendelijk is in verband met je graveel; maar ik kwam weer door allerlei gedoe tot niets; met name de liquidatie van Forum kost mij ontzettend veel geschrijf. Wij beklaagden je overigens op het Pomonaplein dikwijls wegens je weerbarstige nieren en hopen dat onze beste wenschen naar Schaerbeek zijn overgewaaid! Van harte spoedige beterschap!

Het heele dossier Coenen las ik vanmorgen te bed; als een roman. Je tactiek is uitstekend geweest; ik had het, vrees ik, tegen een zoodanigen zaniker afgelegd; bovendien is je defense of ter Braak allervriendschappelijkst. Wat C. tegen mij heeft laat mij tenslotte ijskoud; misschien is het wel, dat ik hem eens ernstig vernachelde over zijn adoratie voor Taï Aagje Moro. Gelukkig, dat zijn antipathie precies klopte met mijn neiging om voorloopig redactieverantwoordelijkheid te schuwen. De tactiek van Coenen lijkt mij overigens duidelijk genoeg; hij wilde door ouwehoeren en uitstellen aan de reformatie ontsnappen om zijn wanbeheer met zijn harem rustig voort te zetten. Alleen jouw dreigement om heen te gaan heeft hem op een inderdaad benepen manier gedwongen zijn toestemming tot het vragen van Vestdijk te geven. Ik kan het gedrag van den ouden heer natuurlijk best begrijpen; het is niet prettig om te hooren te krijgen, dat je een wanbeheer voert. Maar wat mij het meest ergert, is Coenens volmaakt gemis aan inzicht in de principieele kant van de zaak; dat Gr.N. langzamerhand een gezellig vuilnisbeltje ging worden, dat het voor de zaak zelf van belang kon zijn, dat er nieuw bloed in kwam: daarvan interesseert hem niets. Enfin, de oplossing lijkt mij de best-mogelijke. Vestdijk zal stellig aannemen. Wil je van mij een bijdrage voor het eerste nummer, waarin hij optreedt? Ik heb iets liggen en sta het met geestdrift af. -

Er is een medewerker van Het Vad., zekere Wouter Loeb, door De Lang ‘beurlaubt’, d.w.z. op straat gegooid, omdat hij een versje op Streicher had gemaakt. De zaak heeft compleet in de ‘Vooruit’ gestaan, de brief van De Lang incluis. Ik voor mij geloof, dat De Lang veel minder uit fascistische sympathieën handelt dan uit angst, gewone koopmansangst, om abonné's aan den N.S.B. te verliezen. Maar de streek blijft even gemeen en bovendien blameerend voor den toen waarnemenden hoofdredacteur Polak Daniels (hoewel die ook weer zegt er niets aan te hebben kunnen doen, daar De L. zich achter Nijgh heeft gedekt). Intusschen word ik door zulke gevallen aangespoord om mijn anti-fascistischen toon in de krant nog te verscherpen. Mijn artikel over Kettmann heb je zeker wel gelezen. Er op of er onder, daar gaat het om!

Ik zend alles door naar Eddy.

hart. gr. van ons beiden,

ook voor Aty

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie