Menno ter Braak
aan
Maurice Roelants

11 oktober 1935

11 Oct. 1935

 

Beste Maurice,

Voor je briefje van 10 dezer hartelijk dank. Ik ben evenzeer als jij voornemens om, zoodra deze onverkwikkelijke quaestie is geregeld, meer aan de pleizierige dan aan de onpleizierige momenten te denken; van eenige rancune is bij mij geen sprake, omdat ik te duidelijk zie, dat hier twee standpunten (via het toevallige Virginia) in botsing zijn gekomen.

Een zakelijke vraag echter nog. Na het geschrijf van Toussaint van Boelaere in het Hbl., overgenomen in extenso als de oplossing van het raadsel door de Maasbode, is het meer dan ooit noodzakelijk, dat zoo spoedig mogelijk een uiteenzetting wordt gegeven van het geschil van ons uit. Zijlstra acht het wenselijk (en ik ga daarmee accoord), om zulks reeds in het Nov.-nummer te doen. Nu zou ik het om der wille van het evenwicht zeer betreuren, wanneer alleen de Ned. redactie met een verklaring kwam en de Vlaamsche niet. Ik begrijp je tegenzin in nakaarten (die bij mij minstens even groot is); maar wij zijn aan de lezers een explicatie schuldig, liefst zoo principieel, maar ook zoo zakelijk en beknopt mogelijk. Daar ik geen kans zie om een verklaring te produceeren, die de meening van beide redacties zou weergeven, lijkt mij een dubbele verklaring (in den geest als waarover ik je reeds schreef) verreweg de beste.

De Ned. redactie zal zoo spoedig mogelijk vergaderen ten einde den tekst van haar verklaring vast te stellen. Ook na het geklets van Toussaint over Varangot en mij, dat vermeden had moeten worden, omdat het buiten de principieele kant van de quaestie ligt, zullen wij nog zoo sober mogelijk trachten te zijn in onze mededeelingen over de details van het conflict, die den lezer niet aangaan.

Wil mij nu nog even omgaand berichten, of de Vl. redactie met een dergelijke regeling accoord kan gaan. Zoo even word ik van de krant opgebeld, dat de Tijd weer een sensatieartikel over Forum heeft. Hoe noodig nu definitieve opheldering wordt, zul je met mij wel inzien.

h.gr.tt.

Menno

 

Origineel: Antwerpen, Letterenhuis

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie