Capi
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 27 maart 1930

27 Maart 1930

 

Mijnheer,

Wij hebben de eer U ingesloten een nieuwe rekening te doen toekomen van het nog openstaande bedrag voor de Nederlandsche Filmliga.

De op deze rekening voorkomende posten tot een totaal bedrag van F13,25, betreffen alléén de posten welke door U ten onzent werden goedgekeurd.

Daar deze bedragen reeds dateeren uit November en December 1929, zouden wij het zeer op prijs stellen indien U het bedrag per omgaand op onze postgiro rekening 1368, zoudt willen overschrijven.

Bij voorbaat beleefd dankzeggend,

Hoogachtend,

[handtekening onleesbaar]

Capi

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie