Ministerie van Justitie
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Den Haag, 1 mei 1928

's-Gravenhage, den 1 Mei 1928.

 

Gezien den op hem van wege de Koningin verstrekten last, betrekkelijk het verzoekschrift van het bestuur der vereeniging: ‘Nederlandsche Filmliga’, gevestigd te Amsterdam, strekkende tot erkenning dier vereeniging, door goedkeuring van de daarbij overgelegde statuten;

Geeft den adressant te kennen:

dat in artikel 2, eersten regel, der overgelegde statuten tusschen de woorden: ‘bereiken’ en ‘door’ behoort te worden ingelascht: ‘langs wettigen weg en wel’;

dat alsnog in de statuten behoort te worden vermeld de wijze waarop het lidmaatschap der vereeniging wordt verloren;

dat de bovenaangegeven aanvullingen bij door alle bestuursleden geparafeerde renvooien kunnen geschieden;

En wordt de adressant mitsdien uitgenoodigd de hierbijgaande statuten - gewijzigd overeenkomstig het bovenstaande - weder aan het Departement van Justitie te doen toekomen, onder bijvoeging tevens van een tweede ongezegeld en ongeteekend exemplaar van de statuten.

De Minister voonoemd,

Namens den Minister,

De Secretaris-Generaal,

Van Blom

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie