H. Faber
aan
Menno ter Braak

28 september 1928

28 Sept. 1928

Zeer Geachte Heer,

In antwoord op uw schrijven, dat ik mee naar Leiden nam, het volgende: ik heb overleg gepleegd met enkele leden van het Leidsch studenten corps, die zich, naar ik wist, voor deze zaak interesseerden. Het leek ons het beste, wanneer u, zooals u zelf voorstelde, eens een avond hier de beginselen en de organisatie der Film-Liga kwam uiteenzetten. Wij van onze kant zouden dan probeeren zoveel mogelijk menschen, die ervoor voelden en ook daad-werkelijk aan een oprichting zouden willen meewerken, bij elkaar te krijgen. Gaarne hoor ik van u, welke dagen geschikt zouden uitkomen, liefst zoo, dat wij het in de ‘Virtus’, ons weekblad, dat alleen Donderdagavond verschijnt, kunnen aankondigen. Over verdere plannen, kiezen van een voorloopig comité, of directe oprichting van een afdeeling, kan dan tevens dien avond beslist worden. Voorzover ons bekend, is Dr. Endt, geen rector van het gymnasium in Leiden, maar als u ons de juiste naam en het juiste adres geeft, zouden wij hem ook kunnen uitnoodigen.

Een moeilijkheid is hier wel het verkrijgen van een geschikte localiteit voor filmuitvoering. Wellicht hebt u connecties met de Leidsche bioscoop-wereld?

Ik hoop spoedig van u antwoord te krijgen; we wilden gaarne er deze winter nog iets aan hebben.

Met de meeste hoogachting

uw dw.

H. Faber

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie