Briefwisseling Menno ter Braak - W.J. Jong

W.J. Jong
aan
Menno ter Braak

Den Haag, [13 oktober 1928]

den Haag, 1[3]-10-28

Zeer Geachte Heer,

Zooals U waarschijnlijk reeds zult hebben vernomen van Mr. Bakker, werd op de gister gehouden ledenvergadering der Haagsche F.L. na ampele bespreking een propagada-commissie gekozen, van wier resultaten het al of niet voortbestaan dier afdeeling zou afhangen.

Ondergeteekende werd tot secr. van die commissie gekozen.

Wij ontvingen gaarne alsnog 1000-1500 ex van de circulaire met kaart, de proef van de laatste zenden wij per zelfde post aan 't adres van den uitgever.

We kunnen echter uit hoofde van ons zeer beperkt, staande de vergadering door collectie bijeengebracht, budget een bedrag van f10 - f12,00 voor de circulaires niet overschrijden, en moeten U dan ook verzoeken, indien de kosten van het bovengenoemde aantal circulaires dit bedrag mochten overschrijden, het aantal te reduceeren.

Wij ontvingen de circulaires gaarne zoo spoedig mogelijk.

Inmiddels, met de meeste hoogachting

Namens de Prop. Comm. Filmliga den Haag

W.J. Jong

L.t. secr.

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie