Nederlandsche Bioscoop-Bond
aan
Menno ter Braak (Tiel)

Amsterdam, 12 juli 1929

12 Juli 1929

 

WelEdele Heer,

Naar aanleiding van Uw brief van 2 Juli j.l. meent het Hoofdbestuur van den Nederlandsche Bioscoop-Bond U in dringende overweging te mogen geven de door U te organiseeren buitengewone voorstelling te Eindhoven niet tijdens het bioscoop-conflict in het Zuiden te doen houden.

Het zal U vermoedelijk bekend zijn, dat bij het uitbreken van het bioscoop-conflict besloten is, dat de leden voor de toekomst elke zakelijke relatie zullen verbreken met hen, die in de bij het conflict betrokken gemeenten films vertoonen of doen vertoonen.

Stelt Gij er dus prijs op, met de leden van den Nederlandschen Bioscoop-Bond in de toekomst relaties te onderhouden, dan gelieve U het vorenbedoeld besluit te willen respecteeren en de aangekondigde voorstelling te Eindhoven te willen uitstellen tot na beeindiging van het U bekende conflict.-

Hoogachtend,

Namens het Hoofdbestuur,

[onleesbaar]

Administrateur

 

Origineel: Amsterdam, EYE Film Instituut Nederland

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie