Briefwisseling Menno ter Braak - L.J.C. Boucher

L.J.C. Boucher
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 19 november 1934

's-GRAVENHAGE 19/11/1934

Den Weled. Zeergel. Heer Dr. M. ter Braak

Pomonaplein 22 - 's Gravenhage

Zeer geachte Heer Ter Braak,

Gaarne bevestigen wij hierbij ons onderhoud van hedenochtend.

U doet bij ons verschijnen een bundel essays, waarvan U den tekst in de loop van December 1934 inlevert. Deze bundel zal verschijnen in het voorjaar van 1935, om een datum te noemen: voor 1 juni. De uitvoering zal geschieden op de wijze van Greshoff's Gedichten en het boek zal in de serie Folemprise worden opgenomen. Kleine wijzigingen, zooals ten aanzien van bandkleur, papierdikte, bladspiegelindeeling (die voor proza natuurlijk anders zal zijn, dan voor poezie) worden voorbehouden -hiervan zal uitteraard alleen sprake zijn, als het verbeteringen zijn. De oplaag wordt vastgesteld op 600 exemplaren van de gewone editie en een nog nader vast te stellen aantal (niet meer dan 25) exemplaren van de luxe-editie. De prijs van de gewone editie zal bedragen f 4.90 gebonden, van de luxe-editie f 25.00. De prijs van de gewone editie ingenaaid zal bedragen f 3.90 (er zijn een paar firma's, die hier speciaal naar vragen; er zal evenwel niet worden geadverteerd of aangekondigd, dat het boek ook zoo verkrijgbaar is). De auteur zal ontvangen 5% van den particulieren prijs van elk verkocht exemplaar. Jaarlijks zal in de maand Januari worden afgerekend. De auteur zal als auteursexemplaren ontvangen 2/8 exemplaren, 8 ex. à 4.90, 2 ex. à f 25.=. In gezamelijk overleg zal een lijst worden opgesteld van personen of redacties, waaraan een present- of recensie-exemplaar zal worden gezonden. Het boek zal worden verlucht door een portret van den auteur (liefst als houtsnede), terwijl de Heer 'sGravesande Pannekoek zal worden aangezocht een bibliographie bij te dragen. De omvang van het boek wordt thans (wellicht misschien vermoedelijk) begroot op 15 vel van 16 pagina's, de inhoud zal bestaan uit tot dusver nog niet in boekvorm gepubliceerde essays - terwijl, indien er ruimte mocht overschieten, daarnaast nog twee artikelen uit ‘Man tegen Man’ zouden kunnen worden opgenomen, indien de uitgever hiervan ermede accoord gaat zonder kostenverhoging.

Dit is, zij het dan ook in huiselijken vorm, wel ongeveer wat wij afspraken. Als U iets anders geredigeerd zou willen zien of nog een toevoeging, dan zullen wij dit gaarne vernemen. Staat U op een officieel contract? Zoo mogelijk vermijden wij dit altoos: het is een extra-gehaspel. Persoonlijk vinden wij bevestigende brieven voldoende.

U kunt erop rekenen, dat wij ons best zullen doen. In afwachting van de definitieve overeenkomst schrijven wij heden reeds aan den Heer 's Gravesande. Heeft U wellicht ook speciale wenschen ten aanzien van de bandkleur?

Met de meeste hoogachting

Fa. L.J.C. Boucher

L.J.C. Boucher

Nog vergeten: deze overeenkomst geldt alleen voor deze eene druk en deze speciale uitgave, wanneer deze is uitverkocht herwint de auteur weer al zijn rechten op den tekst. Mocht er sprake zijn van een heruitgave, dan komt de firma Boucher hiertoe het eerst aan bod.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie