Groningsche Literarische Faculteitsvereeniging
aan
Menno ter Braak

Groningen, 11 november 1935

11-11-'35

Den Weledel Zeergeleerden Heer

den Heer Dr. M. ter Braak.

Weledel Zeergeleerde Heer,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van Uw schrijven van 7 dezer, waarvoor onze hartelijke dank.

Wij stellen het ten zeerste op prijs, dat U bereid bent om voor onze vereeniging te spreken. Ook het onderwerp heeft ten volle onze instemming.

Wat betreft de datum hebben wij rekening te houden met de Kerstvacantie, die waarschijnlijk tusschen 10 en 15 Dec. aanvangt. Wij geven de voorkeur aan 29 November, doch indien U dan verhinderd bent, zijn 2, 3 of 4 Dec. ook data, die ons passen. Indien het beslist onmogelijk voor U is, op eén van deze dagen voor ons te spreken, kan het natuurlijk altijd nog tusschen 7 en 15 Dec., hoewel het ons dan minder geschikt voorkomt, aangezien tamelijk veel studenten reeds voor de aanvang der vacanties naar huis gaan.

Met Uw condities gaan wij accoord.

In de hoop, dat eén van de door ons genoemde data voor U aanvaardbaar is, teeken ik met de meeste hoogachting.

Namens het bestuur

P.C. Soeters

h.t. ab-actis

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie