Van Holkema & Warendorf N.V.
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 19 Januari 1938

Zeer geachte Heer ter Braak,

Ingesloten zenden wij U den brief van den heer van der Hoeven en Uw copie terug. Wij hebben den heer van der Hoeven geantwoord en van dit antwoord zenden wij U hierbij ook een copie.**

Wij vertrouwen dat hiermede de zaak in orde zal zijn en teekenen,

Hoogachtend,

VAN HOLKEMA & WARENDORF N.V.

Directeur

 

vH/R

19 Januari 1938

 

Den Weledelen Heer J.H. van der Hoeven,

van Ostadelaan 32,

Hilversum

 

Weledele Heer,

De heer ter Braak zendt ons Uw schrijven van 13 Januari en zijn antwoord van 18 Januari. Zooals U uit het schrijven van den heer ter Braak zult gelezen hebben, hebben wij op dringend verzoek van de redactie het artikel ‘Multatuli’ in Groot Nederland opgenomen, wat groote kosten voor ons meebracht. Op verzoek hebben wij er eenige overdrukken van laten maken, die voor 75 cent in den handel zijn gebracht.

Mocht de verkoop van deze overdrukken inderdaad de gemaakte kosten dekken en mocht er een batig saldo uit overblijven, dan zijn wij gaarne bereid U daaruit f.25.- over te maken. zooals de zaak thans staat is daar echter geen kwestie van.

Hoogachtend,

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum?, machineschrift

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie