H.P. Leopold's Uitgevers Maatschappij
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 30 juni 1939

's-Gravenhage, 30/6'39.

 

MrL/Z.

 

Aan den WelEd.Zeer Gel. Heer

Dr. M. ter Braak,

Kraaienlaan 36,

's-GRAVENHAGE

 

Zeer geachte heer Ter Braak

Voor de goede orde bevestig ik hierbij even de afspraak, die wij maakten over de vertaling van Herman Rauschning's boek ‘DIE REVOLUTION DES NIHILISMUS’.

U zult deze vertaling zoo spoedig mogelijk voor ons gereed maken en indien mogelijk nog vóór 13 Juli van dit jaar afleveren.

De copij zal bij gedeelten door U persklaar worden ingeleverd en in één of twee weken zullen wij het eerste gedeelte van U ontvangen.

Als honorarium voor Uw werkzaamheden zijn wij een bedrag van f 400.- overeengekomen, dat U na inlevering van de veertaling zal worden uitbetaald.

Gaarne vernemen wij van U, dat U met het bovenstaande accoord gaat en teekenen in afwachting daarvan,

Hoogachtend,

H.P. LEOPOLD'S U.M.N.V.

Leopold

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie