van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V.
aan
Menno ter Braak

Arnhem, 20 januari 1930

Arnhem, 20 Januarie 1930

De Heer Dr. Menno ter Braak

N. Binnenweg 131B

Rotterdam

Zeer Geachte Heer ter Braak,

Dank voor de spoedige toezending der proeven. Het doet mij genoegen, dat de zetwijze enz. U voldoet. Op de aanbrenging van Uw wijzigingen zal ik letten.

Ook ik werd een katalogus machtig, en kwam tot hetzelfde teleurstellend resultaat. De persoon, die mij verzekerde, dat het stuk daarin voorkwam, is blijkbaar in de war geweest. Er wordt echter moeite gedaan, langs andere weg een reproduktie machtig te worden.

Tenslotte wilde ik graag nog even op publikatie van een enkel hoofdstuk in ‘De Stem’ terugkomen. Ik hecht daar n.l. nogal veel waarde aan, ook uit een oogpunt van reklame. De Stem heeft tegenwoordig veel lezers, die allen tot de ‘belangstellenden’ behoren, zodat het van groot belang is als door een vooruit gepubliceerd hoofdstuk hun aandacht er op valt. Het door U genoemde bezwaar, dat ik op zich zeer als juist erken, zou m.i. gemakkelijk door een korte aantekening in een noot of als Inleiding met kleine letter aan het begin, ondervangen kunnen worden. Wilt U er nog eens over denken? Bij voorbaat dank.

Met vriendelike groeten en hoogachting,

P.S. Op zich zelf lijkt 't mij geen bezwaar, wanneer gelijktijdig in Vr.Bl. en Stem een (verschillend) hoofdstuk verschijnt.

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie