Menno ter Braak
aan
van Loghum Slaterus' Uitgevers Maatschappij N.V. (Arnhem)

Rotterdam, 6 oktober 1931

Rotterdam, 6 Oct. 1931

N.V.VAN LOGHUM SLATERUS'UITGEVERSMIJ.

Zeer geachte Heer van Tricht

Uit Uw laatste opgave concludeer ik, dat de eerste druk van het ‘Carnaval’ vrijwel is uitverkocht; ook al mocht het aantal nog voorhanden ex. iets grooter zijn, dan U vermoedde, dan lijkt mij tocht het vermoeden gewettigd, dat aan het eind van het jaar de oplage is uitgeput. Ik zou daarom gaarne in het voorjaar van 1932 een tweede druk zien verschijnen.

Hoewel wij contractueel niets over een herdruk hebben bepaald, wil ik U natuurlijk in de eerste plaats voor dezen herdruk aanzoeken. Van mijn kant zou ik daarbij deze voorwaarden willen voorslaan:

1. voor de herdruk zal een ander lettertype gebruikt worden. Hoewel ik de letter van den eersten druk zelf heb uitgezocht, vind ik hem bij nader inzien tocht te zwaar; ik zou een eleganter type prefereeren. Wij zouden dit punt in onderling overleg kunnen regelen.
2. van de ex. van den tweeden druk ontvangt de auteur 15% per ex. van den ingenaaiden prijs. Deze wijziging lijkt mij wel billijk, nu het boek een zekeren naam heeft gekregen.
3. door uitgever en auteur wordt de mogelijkheid van een grooter oplage onder oogen gezien. Over dit punt kan ik niet oordeelen, maar wij kunnen het nader bespreken.

Gaarne zou ik van U vernemen, of U principieel, en zoo ja, onder genoemde condities, voor een herdruk voelt.

Zoudt U mij voorts het genoegen willen doen, een ex. van het ‘Carnaval’ voor mijn rekening te zenden aan: A.A.M. Stols, Warmoesberg 13, Brussel? Bij voorbaat mijn dank.

Met vriendelijke groeten, hoogachtend,

Menno ter Braak

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie