Em. Querido's Uitgevers-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 26 november 1935

Amsterdam, 26 November 1935

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

Wy hebben erg genoten van Uw uitvoerige bespreking over De boeken der kleine zielen en wy hopen, dat U ons niet kwalyk neemt, wanneer wy U schryven, dat wy vinden, dat wy er met de korte aankondiging van de zes nieuwe Salamander-deelen in Het Vaderland van 26 October erg karigjes zyn afgekomen. Tenzy deze kleine aankondiging nog aangevuld wordt met een grooter artikel, want wy meenen met den herdruk van deze zes boeken: Frans Coenen, Zondagsrust, Louis Couperus, Langs lynen van geleidelykheid, Frederik van Eeden, De nachtbruid, Marcellus Emants, Liefdeleven, Herman Robbers, Helene Servaes en Elisabeth Zernike, Een vrouw als zy, werkelyk een cultuurplicht vervuld te hebben. Een minstens even groote cultuurplicht als de firma van Kampen met haar herdruk van De boeken der kleine zielen; en wy gelooven daarom aanspraak te mogen maken op een groote bespreking, zooals die dan ook in de N.Rotterd.Crt. van Vrydag en Zaterdag j.l. heeft plaatsgevonden.

Misschien wilt U ons even berichten of er nog zo'n groote bespreking komt.

En mogen wy U er dan even op wyzen, dat wy inderdaad van plan zyn Van oude menschen en dingen die voorbygaan in de Salamander wenschen op te nemen en dat met de firma Veen, by wie deze boeken zyn uitgegeven, reeds een voorloopige afspraak hieromtrent gemaakt is?

Met vriendelyke groeten,

hoogachtend

N.V. EM. QUERIDO's UITG. MIJ.

Alice van Nahuys

Directie

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie