Em. Querido's Uitgevers-Mij
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 28 november 1935

Amsterdam, 28 November 1935

Zeer Geachte Heer Ter Braak,

In antwoord op Uw schryven van 27 dezer berichten wy U, dat het ons zeer zou spyten als U de inleiding voor Vincent Haman niet vóór 15 December zoudt kunnen zenden, aangezien wy op 15 December reeds met onze reis, waarby dit boek meegenomen wordt, beginnen.

Een handschrift-proeve en een portret willen wy liever niet opnemen, omdat dit buiten het kader van de Salamander valt.

Helaas moet ik U berichten, dat U het heugelyke nieuws over Van oude Menschen nog niet moogt publiceeren. De firma Veen heeft nog een aanzienlyk aantal exemplaren van den duren druk en daarop moeten wy nog wachten.

Wat betreft Uw antwoord op onzen brief van 26 November het volgende: Natuurlyk begrijpen wy, dat U niet over alle boeken en vooral herdrukken kunt schryven en U hebt, toen wy over de kwestie-Ritter spraken, gemerkt hoe ons standpunt tegenover de critici is en dat wy corruptie in dit opzicht verafschuwen. Wy vroegen U ook niet ‘U maar één graad door uitgevers-politiek te laten beïnvloeden’ en ook niet dat U ‘den indruk zoudt wekken één uitgever naar voren te dringen’, maar wilden U slechts wyzen op iets, dat ons een onbillykheid leek.

Dat onze naam vaak in Uw en andermans critieken voorkomt, ligt in het feit, dat wy veel en - U vergeve het my dat ik dit zeg - goed uitgeven.

Met vriendelyke groeten,

hoogachtend,

N.V. EM. QUERIDO's UITG. MIJ.

Alice van Nahuys

Directie

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie