Briefwisseling Menno ter Braak - Rotterdamsche Kring

De Rotterdamsche Kring
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Rotterdam, 9 september 1927

9 September 1927

 

WelEdelgeb. Heer,

Namens het bestuur van den Rotterdamschen Kring heb ik de eer u te vragen, of u bereid bent voor de leden onzer Vereeniging een lezing te komen houden in de derde week van October.

Eigenlijk hebben twee commissie's uit ons Bestuur u op de sprekerslijst gezet voor dit seizoen: de Letterkundige Commissie wilde u hooren over het moderne proza in Nederland, terwijl de Kunst-Commissie u wilde vragen te spreken over: de film. Wat het eerste betreft: dezen winter zou Antonie Donker spreken over de moderne Ned. poëzie en Engelman over de moderne katholieke poëzie. Wat het tweede betreft, is het voor u niet zonder belang te weten, dat verscheidene van onze Bestuursleden deel uitmaken van het bestuur van de Rotterdamsche filmliga die, in navolging van de Amsterdamsche, over eenige weken hoopt te beginnen. - Ik kom u thans vragen voor de letterkundige lezing. Mocht u daartegen echter bizondere bezwaren hebben en er verre de voorkeur aan geven thans over den film te spreken, dan zou ons dat ook zeer welkom zijn. Maar toch bij voorkeur 3de week October.

Honorarium f40 -. Heel gaarne uw spoedig (gunstig!) antwoord.

Hoogachtend,

Uw dw. J.E. van der Pot

Secretaris v/d Rotterd. Kring

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie