Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts

Den Haag, 12 januari 1940

Den Haag, 12 Jan. '40

 

B.G.

De Du Perrons voelen alles voor een gemeenschappelijke maaltijd ten onzen huize. Nu is er de volgende week van allerlei beletsel; zullen we in principe afspreken Maandag 22 Jan. _ 6 uur? Komt er iets tusschenbeiden, dan stel ik een anderen datum in die week voor, ook Bep Du Perron is van zins, bij die gelegenheid jullie familie relatie definitief op te helderen.

Ik ben je zeer dankbaar voor je opdracht. Inderdaad, laat die er niet in drukken; ik ben van je gezindheid overtuigd en hoop, dat je te zijner tijd iets persoonlijks zult willen schrijven in een der exemplaren, te weten het mijne (dat je dus niet van de je toekomende 8 ex. behoeft af te zonderen!).

Ontving je van ons bureau het interview van mij met Van Eyck over den Vondelstoel? Dat muisje heeft een enormen staart van artikelen in alle kranten, zoodat ik graag een Vondelboer als extra-redacteur zou aanwijzen om al die stukken te lezen en te beantwoorden. Het is weer een frisch Roomsch zaakje - en daarom noemt de Maasbode de andere partij al vast antipapistisch.

Je essay heb ik door al die drukte nog niet kunnen herlezen; ik stuur het vandaag of morgen naar Stuiveling, met een ander stuk van Bonger, over de vrouwenfiguren van Vondel. Ken je dezen man? Hij maakt op mij schriftelijk een zeer geschikten indruk. Zijn stuk heeft hij op mijn verzoek omgewerkt en gesnoeid; het lijkt mij nu heel aardig en bruikbaar voor een V.Bl. cahier. Meer niet, maar ook niet minder. Was hij in jouw tijd P.C.-redacteur? Heb je - van P.C. gesproken - ook eenig schrijfsel gezonden voor het lustrumnummer? Ik bewerkstelligde iets.

Opmerkelijk voor Vondelboer no.2, zijnde onzen braven Anton v. D., is weer, dat hij, na in ‘De Tijd’ even geïnsinueerd te hebben, dat de informaties van het Vad. wel een persoonlijke aanval zouden beteekenen, na de onthullingen van V. Eyck in zijn blad in alle talen zwijgt! Hij neemt alle artikelen van De Maasbode tegen V.E. over, maar heeft van het interview zelf nog geen letter overgenomen! Juristentechniek waarschijnlijk. Dan toch maar liever Uzzeltje.

hert.gr. van ons beiden

je M tB.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie