Nijgh & Van Ditmar
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

1 oktober 1935

Mijne Heren,

Het antwoord van de Vlaamse redactie luidt, dat indien de Nederlandse redactie op haar standpunt blijft staan de bijdrage ‘Virginia’ op te nemen, zij haar medewerking aan het tijdschrift niet langer kan verlenen, zodat in dat geval Forum het volgend jaar zou moeten verschijnen zonder Vlaamse afdeling. Na rijpelijke overweging heeft dit besluit van de Vlaamse redactie, gevoegd bij de verwikkelingen van de laatste maanden, waarvoor wij geen goede oplossing weten te vinden, ons genoopt de uitgave van Forum na beëindiging van deze jaargang niet voort te zetten.

Wij betreuren deze gang van zaken zeer. Om een verschil van mening tussen de Nederlandse en de Vlaamse redactie, voor zover wij weten voor de eerste maal, wordt Forum opgeofferd. Hiermede houdt de verschijning van een maandschrift op, dat vier jaar met grote moeite en kosten in stand werd gehouden, een blad waar de jongeren een toevlucht vonden en de vrije meeningsuiting werd hooggehouden. Het stemt bitter te bedenken, dat met een weinig meer soepelheid dit alles voorkomen had kunnen worden. Wij herinneren aan de toezegging van Victor E. van Vriesland ‘Virginia’ te plaatsen in de Vrije Bladen en onze bereidverklaring honorarium en zetkosten voor onze rekening te nemen.

Wij geven onmiddellijk toe dat het standpunt van de Vlaamse redactie in wezen als onjuist moet worden beschouwd, maar een uitzondering bevestigt de regel en de door den uitgever voorgestelde eerst dan definitief bijdragen aan te nemen nadat deze bij de twee redacties hadden gecirculeerd, zou in de toekomst dergelijke conflicten hebben uitgesloten.

De onoverkomelijke bezwaren die de Vlaamse redactie had tegen de opname van ‘Virginia’ had dunkt ons de Nederlandse redactie als uitzondering tot toegeven moeten nopen. De Nederlandse en de Vlaamse afdeling verschijnen nu eenmaal in één aflevering en beide redacties worden ongetwijfeld door de lezers beschouwd als verantwoordelijk te zijn voor de inhoud van Forum. De bedoeling van de beide redacties is toch steeds geweest samen te werken in het belang van Forum en dat in het oog houdende hadden wij mogen verwachten, dat Forum niet zou stranden op in hoofdzaak een loutere prestige kwestie. Anders kunnen wij het niet zien, wij kunnen moeilijk aannemen, dat het niet plaatsen van ‘Virginia’ de belangen van Forum zou hebben geschaad.

Intussen zijn naast de kwestie ‘Virginia’ nog meer moeilijkheden gerezen, immers Dr. Ter Braak wenste wegens vermoeidheid zijn functie als redacteur neer te leggen, maar bleek nochtans bereid aan Forum te blijven meewerken. Deze toezegging aan den uitgever werd echter enkele dagen daarna ingetrokken, in zoverre, dat naar aanleiding van een brief van Eddy du Perron, die zijn medewerking zou opzeggen indien Virginia niet zou worden geplaatst, Dr. Ter Braak meende in dat geval niet alleen zijn functie al redacteur te moeten neerleggen, maar ook in de toekomst niet verder te kunnen medewerken.

Dit standpunt van Dr. Ter Braak heeft ons teleurgesteld. In het midden latend of de medewerking van Eddy du Perron zo'n groot gewicht in de schaal legt, wil het ons voorkomen dat Dr. ter Braak deze inmenging in redactionele aangelegenheden van de hand had moeten wijzen, inplaats van de schijn op zich te laden door Eddy du Perron te worden geïntimideerd.

Deze inmenging van Eddy du Perron heeft op zijn beurt den heer van Vriesland genoopt mede te delen, dat hij zich niet wenste te onderwerpen aan suggesties uit Parijs en dus thans het standpunt moest innemen, dat bij plaatsing van Virginia hij zijn redacteurschap zou neerleggen.

Zo zijn dus de moeilijkheden steeds groter geworden, zoals het meestal in dergelijke gevallen gaat, en hoezeer de uitgever ook getracht heeft bemiddelaar te zijn en het verschil van inzicht tussen de verschillende redacteuren te overbruggen, het is helaas niet mogen gelukken.

Wij hebben, gezien het feit, dat indien ‘Virginia’ werd geplaatst de Vlaamse redactie aftreedt en ook de heer van Vriesland, geen behoorlijke oplossing weten te vinden om het blad op een basis te brengen, die meer dan tot heden belangstelling zou hebben gewekt in bredere kringen. Wij hebben noodgedwongen moeten besluiten de uitgave van het tijdschrift te staken.

Wij mogen tenslotte niet nalaten, hoezeer ook betreurend de gang van zaken in de laatste maanden, de Nederlandse en Vlaamse redactie dank te zeggen voor de ondervonden medewerking, in het bijzonder Dr. Ter Braak en Maurice Roelants, die beiden van de oprichting af hun beste krachten aan Forum hebben gegeven en belangeloos het secretariaat hebben waargenomen.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

Zijlstra

Directeur

 

P.S. Een doorslag van deze brief werd gezonden aan alle redacteuren

 

Origineel: ?

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie